کاربرد نرم افزار صفحه گسترده Excel در امور اداری

نام مدرس :  مهندس جلیل حسن قاسمی
زمان برگزاری : —
مبلغ سرمایه گذاری :  ۵,۹۵۰,۰۰۰ ريال
کاربرد نرم افزار صفحه گسترده Excel در امور اداری
کاربرد نرم افزار صفحه گسترده Excel در امور اداری

۵۹۵۰۰۰ تومان