برخی از همکاران پردیس مدیریت تدبیر

مهندس روزبه ابوعلی زاده
مدرس دوره‌های مدیریت پروژه

کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه تهران

دکتر سید جواد موسوی

دکتر سید جواد موسوی
دکترای مدیریت کسب و کار

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران

مهندس وحید میثاقی

مهندس وحید میثاقی
دانش آموخته MBA صنعتی شریف

اولین دارنده گواهینامه بین المللی SPHRi در ایران

دکتر برزو عبدی

دکتر برزو عبدی
مدرس روانشناسی فردی و سازمانی

دانش آموخته مهندسی عمران، از صنعتی اصفهان