دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi ( حضوری)

مدرس : وحید میثاقی, MBA, PMP, PHRi, SPHRi
ویژگی های دوره40 ساعت آموزش 
3 آزمون شبیه سازی شده و آزمون های مرور
تاریخ برگزاری :8، 9، 15، 16، 21، 22، 29 و 30 دی ماه
روز برگزاری: روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: جمعه 13:30 الی 18:00 
مبلغ سرمایه گذاری : 6,500,000 تومان 
توضیحات:یه مبالغ فوق 9 درصد ارزش افروده اضافه می شود.
تهیه منابع SPHRi دریافت بروشور دوره
آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi
دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi

۶۵۰۰۰۰۰ تومان