دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi (آنلاین)

مدرس : وحید میثاقی, MBA, PMP, PHRi, SPHRi
ویژگی های دوره 40 ساعت آموزش 
3 آزمون شبیه سازی شده و آزمون های مرور
تاریخ برگزاری : از 4 تیر الی 19 شهریور
روز برگزاری: روزهای یکشنبه
ساعت برگزاری: 18:00 الی 21:00 
مبلغ سرمایه گذاری : 7,900,000 تومان 
توضیحات: به مبلغ فوق 9 درصد ارزش افروده اضافه می شود.
تهیه منابع SPHRi دریافت بروشور دوره
آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi
دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi

۸۶۱۱۰۰۰ تومان