کارگاه شش ماهه نویسندگی (غیر داستانی)

مدرس : مهدی فرخیان
ویژگی های دوره مدت زمان دوره 72ساعت شامل سه کارگاه با هم بنویسیم، درست نویسی و مقاله نویسی
تاریخ برگزاری :11 تیرماه تا 26 آذر
روز برگزاری: روزهای شنبه
ساعت برگزاری: ساعت 18 تا 21
مبلغ سرمایه گذاری :4,500,000 تومان  3,000,000 تومان  
توضیحات:یه مبالغ فوق 9 درصد ارزش افروده اضافه می شود.

 

با هم بنویسیم
با هم بنویسیم (کارگاه نویسندگی غیر داستانی)

۳۲۷۰۰۰۰ تومان