کارگاه آموزشی مهارتهای ارائه موثر مطالب

نام مدرس :  دکتر حمید محمدی پور
تاریخ برگزاری :  17 و 24 شهریور
ساعت برگزاری:   17:30 الی 20:30
روز برگزاری:   چهارشنبه
مبلغ سرمایه گذاری :  7,۵۰۰,۰۰۰ ريال
کارگاه آموزشی مهارتهای ارائه موثر مطالب
کارگاه آموزشی مهارتهای ارائه موثر مطالب

۷۵۰۰۰۰ تومان