مديريت تغییر

نام مدرس :  دکتر عطیه میرفخار
تاریخ برگزاری:  7، 8، 9 و 10 خرداد
روز برگزاری:   شنبه الی سه شنبه
ساعت برگزاری:  از ساعت 17.30 الی 20.30
مبلغ سرمایه گذاری :  15,00۰,۰۰۰ ريال (+9% مالیات بر ارزش افزوده)
مدیریت تغییر
مدیریت تغییر

۱۶۳۵۰۰۰ تومان