مديريت تغییر

نام مدرس :  دکتر عطیه میرفخار
تاریخ برگزاری:  13، 14، 21 و 22 شهریور
روز برگزاری:  روزهای شنبه و یکشنبه
ساعت برگزاری:  از ساعت 17.30 الی 20.30
مبلغ سرمایه گذاری :  12,0۰۰,۰۰۰ ريال
مدیریت تغییر
مدیریت تغییر

1200000 تومان