مدل 34000 مدیریت منابع انسانی

نام مدرس :  دکتر مهسا صادق پور
تاریخ برگزاری:  ۳، ۵، ۱۰ و ۱۲ بهمن
روز برگزاری:  روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری:  از ساعت 17.30 الی 20.30
مبلغ سرمایه گذاری :  10,355,۰۰۰ ريال
مدل 34000 مدیریت منابع انسانی
مدل ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

1035500 تومان