مدل 34000 مدیریت منابع انسانی

نام مدرس :  دکتر مهسا صادق پور
تاریخ برگزاری:  4، 11، 18 و 25 تیر
روز برگزاری:  روزهای شنبه
ساعت برگزاری:  از ساعت 17.30 الی 20.30
مبلغ سرمایه گذاری :  15,000,۰۰۰ ريال (+9% مالیات بر ارزش افزوده)
مدل 34000 مدیریت منابع انسانی
مدل ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی

۱۶۳۵۰۰۰ تومان