اولین دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi

نام مدرس : مهندس وحید میثاقی
زمان برگزاری : ۲ الی ۴ و ۱۶ الی ۱۸ بهمن
مبلغ سرمایه گذاری : ۲۴,۹۵۰,۰۰۰ريال
اولین دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi
اولین دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi

۲۴۹۵۰۰۰ تومان