دوره آموزش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
نام مدرس :مهندس روزبه ابوعلي زاده   
زمان برگزاری دوره :۲۳.۲۴.۲۵.۳۰.۳۱ مرداد و ۱ شهریور
مبلغ سرمایه گذاری :   ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ريال
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

۱۷۵۰۰۰۰۰ تومان