دوره آموزشی People analytics
نام مدرس :دکتر مجید منوچهری
زمان برگزاری دوره :متعاقباً اعلام می‌شود.
مبلغ سرمایه گذاری :  6،000،000 تومان 4،800،000 تومان
(به این مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود)
People-Analytics-Data-Driven-HR-دوره-آموزشی
دوره آموزشی People analytics

۵۲۳۲۰۰۰ تومان