کارگاه آموزشی رفتار سازمانی

نام مدرس: دکتر مهسا صادق پور
تاریخ برگزاری: 1، 4، 6 و 8 تیر
روز برگزاری: روزهای زوج
ساعت برگزاری: از ساعت 17:30 الی 20:30
مبلغ سرمایه گذاری:15.000.000 ریال(+ 9% مالیات بر ارزش افزوده)
کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی
کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی

۱۶۳۵۰۰۰ تومان