کارگاه آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل

نام مدرس :   خانم جدیدی
تاریخ برگزاری :
ساعت برگزاری:  15:00 الی 18:00
مبلغ سرمایه گذاری : 20,000,000 ريال (+ 9 % مالیات بر ارزش افزوده)
کارگاه آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل
کارگاه آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل

۲۱۸۰۰۰۰ تومان