کارگاه آموزشی جذب و استخدام

نام مدرس :  خانم زهرا دادرس
تاریخ برگزاری :   11 ،12، 18 و 19 شهریور 
روز برگزاری:  روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری:  از ساعت 9 الی 12:15
مبلغ سرمایه گذاری :  9,5۰۰,۰۰۰ ريال
کارگاه آموزشی جذب و استخدام
کارگاه آموزشی جذب و استخدام

950000 تومان