کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه

نام مدرس : —
زمان برگزاری :   بهار ۱۳۹۹
مبلغ سرمایه گذاری : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال
کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه
کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه

۱۵۰۰۰۰۰ تومان