کارگاه آموزشی نیازسنجی و ارزیابی اثر بخشی آموزش

نام مدرس : دکتر میثم مبین
تاریخ برگزاری :  —
روز برگزاری: —
ساعت برگزاری: —
مبلغ سرمایه گذاری : —