مديريت و ارزيابی عملكرد منابع انسانی(حضوری)

نام مدرس :  دکتر زینب حسن زاده
تاریخ برگزاری: 
روز برگزاری:  روزهای پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری:  از ساعت 9.00 الی 12.00
مبلغ سرمایه گذاری :  19,500,000 ريال(+ 9% مالیات بر ارزش افزوده)
مديريت و ارزيابی عملكرد منابع انسانی
مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۲۱۲۵۵۰۰ تومان