وبینار آشنایی با مدارک حرفه ای بین المللی منابع انسانی

نام مدرس :  وحید میثاقی، MBA, PMP, PHRi, PHRi
زمان برگزاری :8 اسفند ساعت 20:00 تا 21:00
مبلغ سرمایه گذاری :رایگان
مدارح حرفه ای منابع انسانی
وبینار رایگان آشنایی با مدارک حرفه ای بین المللی منابع انسانی

۰ تومان