کارگاه آموزشی تحزیه و تحلیل شغل

نام مدرس:  خانم مرجان حمیدی فر
تاریخ برگزاری:  18، 20، 22 و 25 دی
روز برگزاری:  روزهای زوج
ساعت برگزاری:  17.30  الی 20.30
مبلغ سرمایه گذاری:  10,355,۰۰۰ ريال
تجزیه و تحلیل شغل
کارگاه تجزیه و تحلیل شغل

۱۰۳۵۵۰۰ تومان