سیستم جبران خدمات

نام مدرس:  خانم مرجان حمیدی فر
تاریخ برگزاری:  14، 16، 21 و 23 آذر
روز برگزاری:  روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری:  17.30  الی 20.30
مبلغ سرمایه گذاری:  19,500,۰۰۰ ريال
سیستم جبران خدمات
سیستم جبران خدمات

۲۱۲۵۵۰۰ تومان