سمينار مبارزه با پولشویی

نام مدرس : دکتر موسوی
زمان برگزاری :  30 اردیبهشت 1400
مبلغ سرمایه گذاری :  495000 تومان

 

سمينار مبارزه با پولشویی
سمینار مبارزه با پولشویی

۴۹۵۰۰۰ تومان