دوره مدیریت زمان و استرس

نام مدرس :  دکتر مژده هدایتی فرد
تاریخ برگزاری :  2، 4 و 6 مرداد
روز برگزاری:یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه
ساعت برگزاری:  17:30 الی 20:30
مبلغ سرمایه گذاری :9,500,0۰۰ ريال(+ 9 % مالیات بر ارزش افزوده)
دوره مدیریت زمان و استرس
دوره مدیریت زمان و استرس

۱۰۳۵۵۰۰ تومان