دوره آموزش مهارت های تصمیم گیری

نام مدرس : دکتر سید جواد موسوی
تاریخ برگزاری :17، 19، 24 و 26 مهر
روز برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00الی 21:00
مبلغ سرمایه گذاری : 15,000,000 ريال(+ 9% مالیات بر ارزش افزوده)
دوره آموزش مهارت های تصمیم گیری
دوره آموزش مهارت های تصمیم گیری

۱۶۳۵۰۰۰ تومان