دوره آموزش مدیریت دورکاری
نام مدرس :دکتر سارا رئیسی              
تاریخ برگزاری :4، 6 و 8 تیر
روز برگزاری:روزهای زوج
ساعت برگزاری: 17:30 الی 20:30
مبلغ سرمایه گذاری:9.500.000ریال(+9% مالیات بر ارزش افزوده)

 

دوره آموزش مدیریت دورکاری

۱۰۳۵۵۰۰ تومان