کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی موثر (حضوری)

نام مدرس :  وحید میثاقی
تاریخ برگزاری :  13 و 14 شهریور 
روز برگزاری:  یکشنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری:  از ساعت 9:00 الی 17:00
مبلغ سرمایه گذاری :  1,950,000 تومان
دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی موثر
دوره آموزشی مهارت های ارتباطی موثر

۲۱۲۵۵۰۰ تومان