دوره آموزشی مدیریت تعارض

نام مدرس:  خانم امینه افتخار
تاریخ برگزاری:  9 و 10 آذر
روز برگزاری:  سه شنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری:  17.30  الی 20.30
مبلغ سرمایه گذاری:  5,95۰,۰۰۰ ريال
مدیریت تعارض
دوره آموزشی مدیریت تعارض

۵۹۵۰۰۰ تومان