ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای

نام مدرس :  دکتر ابراهیم علن
زمان برگزاری :  2 و 3 مرداد
مبلغ سرمایه گذاری : 7,95۰,۰۰۰ ريال (+9% مالیات بر ارزش افزوده)
ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای
ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای

۸۶۶۵۵۰ تومان