آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی

نام مدرس :  دکتر سید ابراهیم علن
زمان برگزاری :11، 13 و 15 تیر
مبلغ سرمایه گذاری :9.500.000ريال(+9% مالیات بر ارزش افزوده)
آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی
آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی

۱۰۳۵۵۰۰ تومان