دوره آموزشی آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

نام مدرس :  —
زمان برگزاری :  —
مبلغ سرمایه گذاری :  10,355,۰۰۰ ريال
دوره آموزشی آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری
دوره آموزشی آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

۱۰۳۵۵۰۰ تومان