آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی (ویژه کارفرمایان)

نام مدرس :  دکتر محسن ریاضی
تاریخ برگزاری :  8، 10 و 12 خرداد
روز برگزاری:  یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه
ساعت برگزاری:   17:30 الی 20:30
مبلغ سرمایه گذاری :  15,000,000 ريال
آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی (ویژه کارفرمایان)
آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی (ویژه کارفرمایان)

۱۶۳۵۰۰۰ تومان