ردیفنام دورهزمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه  (تومان)
۱دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRIاز ۱۷ دی ماه الی ۲۹ بهمن ماهآنلاین۱۸:۰۰-۲۱:۰۰۴۰مهندس وحید میثاقی۹.۹۵۰.۰۰۰
۶.۹۶۵.۰۰۰
۲دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی PHRIاز ۹ مهر الی ۲۶ آذرآنلاین۱۸:۰۰-۲۱:۰۰۴۰مهندس وحید میثاقی۶.۹۰۰.۰۰
۳کارگاه آموزشی تحلیل داده های منابع انسانیحضوری۰۸:۳۰-۱۶:۳۰۴۸دکنر مجید منوچهری۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۸.۰۰۰.۰۰۰
۴نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزشبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین

۵

سیستم جبران خدماتبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین

۶مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی

با هماهنگی در محل سازمان

حضوری
۷طرح طبقه بندی مشاغل

با هماهنگی در محل سازمان

حضوری
آنلاین
۸کارگاه آموزشی جذب و استخدامبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۹مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۱۰آشنایی با قوانین کاربا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۱۱آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان

با هماهنگی در محل سازمان

حضوری
آنلاین
۱۲مدل بلوغ منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپسبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۱۳رفتار سازمانی

با هماهنگی در محل سازمان

حضوری
آنلاین
۱۴رفتار شناسی بر اساس مدل دیسک DISCبا هماهنگی در محل سازمانحضوری

۱۵

کارگاه تجزیه و تحلیل شغلبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین

۱۶مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی

با هماهنگی در محل سازمان

حضوری
آنلاین
۱۷دوره کارگاهی تربیت ارزیاببا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۱۸حرفه ای گرایی در حوزه منابع انسانیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین

۱۹مدیریت دورکاریبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۲۰مدیریت تغییربا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۲۱آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداریبا هماهنگی در محل سازمانحضوری آنلاین
۲۲مدیریت استراتژیک منابع انسانیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۲۳کارگاه آموزشی OKRبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۲۴کوچینگبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۲۵فرهنگ سازمانیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۲۶آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۲۷مدیریت چرخه عمر کارکنانبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۲۸آموزش ارزیابی مشاغل هی گروپبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۲۹آموزش کارراهه شغلیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۳۰دوره آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین

ردیفنام دوره زمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه (تومان)
۱مهارت های ارتباطی موثربا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین

۲مهارت های تصمیم گیری و حل مسالهبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۳ مدیریت تعارضبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
آنلاین
۴مدیریت زمان  و استرس

حضوری
آنلاین
۵اصول انبارداری و مدیریت انبارداری

با هماهنگی در محل سازمان

حضوری
آنلاین
۶تفکر سیستمی

با هماهنگی در محل سازمان

حضوری
آنلاین
۷آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی

با هماهنگی در محل سازمان

حضوری
آنلاین
۸اصول و فنون مذاکره

با هماهنگی در محل سازمان

حضوری
آنلاین

۹ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای

با هماهنگی در محل سازمان

حضوری
آنلاین
۱۰خلاقیت و نوآوریبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
۱۱هوش هیجانیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
۱۲کار تیمی در سازمانبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۳نظام آراستگی محیط بر اساس استاندارد ۵sبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۴تکنیک های حمل و نقل در انبار و ارگونومیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۵سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۶مهارت های گفتگوبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۷رفتار حرفه ایبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۸کارآفرینیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین

ردیفنام دوره زمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه (تومان)
۱دوره آشنایی نظام مند(سیستماتیک) با قانون برگزاری مناقصات**آنلاین
۲مدیریت خرید و تدارکات**آنلاین/حضوری
۳مبانی حقوقی،فهرست بهاء، شرایط عمومی و خصوصی پیمانبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
۴مدیریت دعاوی پروژه ها( مدیریت ادعا-Manaigment Claim)با هماهنگی در محل سازمانحضوری
۵دوره مدیریت فروش فروشگاهیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری
۶سمینار مهاجرت آگاهانه به آلمان**آنلاین
۷دوره اصول تهیه و تنظیم قراردادهابا هماهنگی در محل سازمانحضوری

 

ملاحظات :

  • ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمان ها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  • شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی وگواهینامه حضور در دوره می‌باشد.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد.
  • مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  • به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.