آزمون های SPHRi / PHRi

دوره آمادگی آزمون PHRi

آزمون بین المللی PHRi

آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRi

آزمون بین المللی SPHRi