ردیفنام دورهزمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه  (تومان)
۱دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRI۲۳ تیر الی ۱۴ مردادحضوری
آنلاین
۱۳:۰۰-۱۸:۰۰
۸:۳۰-۱۳:۳۰
۶۰مهندس وحید میثاقی۵.۹۰۰.۰۰۰
۲دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی PHRI۶ مرداد الی ۴ شهریورحضوری
آنلاین
۱۳:۰۰-۱۸:۰۰
۸:۳۰-۱۳:۳۰
۶۰مهندس وحید میثاقی۴.۹۰۰.۰۰۰
۳آشنایی با قوانین کار۲۲، ۲۴ و ۲۶ تیرآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹آقای جاهد۹۵۰.۰۰۰
۴مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی

۳، ۴، ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۱۸ شهریور

آنلاین۰۹:۰۰-۱۲:۰۰۱۸دکتر زینب حسن زاده۱.۹۵۰.۰۰۰
۵آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان

۸، ۱۰ و ۱۲ خرداد

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹دکتر محسن ریاضی۱.۵۰۰.۰۰۰
۶نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزش۲۳، ۲۴، ۳۱ مرداد و ۱، ۷ و ۸ شهریورآنلاین۱۸:۰۰-۲۰:۰۰۱۲دکتر میثم مبین۱.۵۰۰.۰۰۰

۷

سیستم جبران خدماتآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲سرکار خانم حمیدی فر

۱.۵۰۰.۰۰۰

۸مدل بلوغ منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس۱، ۴، ۶ و ۸ تیرآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲دکتر زینب حسن زاده۱.۵۰۰.۰۰۰
۹رفتار سازمانی

۱، ۴، ۶ و ۸ تیر

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲دکتر مهسا صادق پور۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۰رفتار شناسی بر اساس مدل دیسک DISC۲۶ خردادحضوری۸:۳۰-۱۶:۳۰۸دکتر سارا رئیسی۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۱طرح طبقه بندی مشاغل

۲، ۴ و ۶ تیر

آنلاین۱۵:۰۰-۱۸:۰۰۱۲خانم جدیدی۱.۵۰۰.۰۰۰

۱۲

کارگاه تجزیه و تحلیل شغلآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲سرکار خانم حمیدی فر

۱۳مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی

۴، ۱۱، ۱۸ و ۲۵ تیر

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲دکتر مهسا صادق پور۱.۵۰۰.۰۰۰
۱۵کارگاه آموزشی جذب و استخدام۲۷ مرداد، ۳، ۱۰ و ۱۷ شهریورحضوری۰۸:۳۰-۱۲:۳۰۱۶آقای محمد اصلانپور۱.۸۰۰.۰۰۰
۱۶دوره کارگاهی تربیت ارزیابآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲دکتر شمس
۱۷حرفه ای گرایی در حوزه منابع انسانیآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲سرکار خانم حمیدی فر

۱۸مدیریت دورکاری۴، ۶ و ۸ تیرآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹دکتر سارا رئیسی۹۵۰.۰۰۰
۱۹مدیریت تغییر۷، ۸، ۹ و ۱۰ خردادآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲دکتر عطیه میرفخار۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۰آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداریآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹
۲۱مدیریت استراتژیک منابع انسانیآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۶
۲۲کارگاه آموزشی OKRآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۲
۲۳کوچینگآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۲۴کارگاه آموزشی تحلیل داده های منابع انسانی۲۰ مرداد الی۲۱ مهرحضوری۰۸:۳۰-۱۲:۳۰۴۰دکنر مجید منوچهری۴.۸۰۰.۰۰۰
۲۵مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانیبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۱۶مهندس وحید میثاقی
۲۶فرهنگ سازمانیبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۲۷آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۲۸مدیریت چرخه عمر کارکنانبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۲۹آموزش ارزیابی مشاغل هی گروپبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۳۰آموزش کارراهه شغلیبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰
۳۱دوره آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰

ردیفنام دوره زمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه (تومان)
۱مهارت های ارتباطی موثر۱۳ و ۱۴ شهریورحضوری۰۹:۰۰-۱۷:۰۰۱۶

مهندس وحید میثاقی

۱.۹۵۰.۰۰۰
۲مهارت های تصمیم گیری و حل مساله۱۷، ۱۹، ۲۴ و ۲۶ مهرآنلاین۱۸:۰۰-۲۱:۰۰۱۲دکتر جواد موسوی۱.۵۰۰.۰۰۰
۳ مدیریت تعارضبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۶خانم امینه افتخار
۴مدیریت زمان  و استرس

۲، ۴ و ۶ مرداد

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹دکتر هدایتی فرد۹۵۰.۰۰۰
۵اصول انبارداری و مدیریت انبارداری

۶، ۷ و ۱۳ مرداد

آنلاین
حضوری
۰۹:۰۰-۱۲:۰۰۱۲دکتر غلامرضا عینی۱.۵۰۰.۰۰۰
۶تفکر سیستمی

**

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۶
۷آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی

۱۱، ۱۳ و ۱۵ تیر

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹دکتر ابراهیم علن۹۵۰.۰۰۰
۸اصول و فنون مذاکره

۶، ۸، ۱۳ و ۱۵ شهریور

آنلاین۱۸:۰۰-۲۱:۰۰۱۲

دکتر جواد موسوی

۱.۵۰۰.۰۰۰
۹ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای

۲ و ۳ مرداد

آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۶دکتر ابراهیم علن۷۹۵.۰۰۰
۱۰خلاقیت و نوآوری**حضوری۸:۳۰-۱۶:۳۰۸دکتر سارا رئیسی
۱۱**آنلاین۱۷:۳۰-۲۰:۳۰۹
۱۲هوش هیجانی۳۱ شهریورحضوری۰۸:۳۰-۱۶:۳۰۸مهندس وحید میثاقی۹۵۰.۰۰۰
۱۳کار تیمی در سازمانبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۴نظام آراستگی محیط بر اساس استاندارد ۵sبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۵تکنیک های حمل و نقل در انبار و ارگونومیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۶سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۷مهارت های گفتگوبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۸رفتار حرفه ایبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۹کارآفرینیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین

ردیفنام دوره زمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه (تومان)
۱دوره آشنایی نظام مند(سیستماتیک) با قانون برگزاری مناقصات**آنلاین۶
۲مدیریت خرید و تدارکات**آنلاین/حضوری۱۶
۳مبانی حقوقی،فهرست بهاء، شرایط عمومی و خصوصی پیمانبا هماهنگی در محل سازمانحضوری۲۴
۴مدیریت دعاوی پروژه ها( مدیریت ادعا-Manaigment Claim)با هماهنگی در محل سازمانحضوری۲۴
۵دوره مدیریت فروش فروشگاهیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری۱۶
۶سمینار مهاجرت آگاهانه به آلمان**آنلاین۸
۷دوره اصول تهیه و تنظیم قراردادهابا هماهنگی در محل سازمانحضوری۲۴

 

ملاحظات :

  • ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمان ها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  • شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی وگواهینامه حضور در دوره می‌باشد.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد.
  • مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  • به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.