ردیفنام دورهزمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه  (تومان)
۱دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRIروزهای یک شنبه و سه شنبه شروع از ۲۶ اردیبهشت الی ۱ تیرآنلاین۱۷:۳۰- ۲۰:۳۰۳۶مهندس وحید میثاقی۳.۰۰۰.۰۰۰
۲نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزش۲،۵،۹و ۱۲خردادآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۱۲دکتر میثم مبین۹۵۰.۰۰۰
۳کارگاه آموزشی جذب و استخدامروزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰،۲۱،۲۷،۲۸ خردادآنلاین۱۲:۳۰-۸:۳۰۱۶خانم زهرا دادرس۹۵۰.۰۰۰
۴مدیریت دورکاری۲۹،۳۰ و ۳۱ خردادآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۱۲دکتر سارا رئیسی۴۹۵.۰۰۰
۵دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی PHRIروزهای زوج شروع از ۶ تیر الی ۲۴ تیرآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۳۶مهندس وحید میثاقی۲.۴۹۵.۰۰۰
۶مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانیروزهای یکشنبه و سه شنبه۱۳،۱۵،۲۰،۲۲،۲۷،۲۹ تیرآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۱۸دکتر زینب حسن زاده۱.۴۵۰.۰۰۰
۷رفتار شناسی بر اساس مدل دیسک DISC۶ مردادحضوری۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۸دکتر سارا رئیسی۷۵۰.۰۰۰
۸دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی SPHRIروزهای زوج شروع دوره ۰۲/۰۵/۱۴۰۰ – ۲۰/۰۵/۱۴۰۰آنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۳۶مهندس وحید میثاقی۳.۰۰۰.۰۰۰
۹مدل بلوغ منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپسروزهای یکشنبه و سه شنبه ۱۲،۱۰،۵،۳مردادآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۱۲دکتر زینب حسن زاده۹۵۰.۰۰۰
۱۰مدیریت تغییر۱۳، ۱۴، ۲۰ و ۲۱ شهریورآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۱۲دکتر عطیه میرفخار۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۱دوره آمادگی آزمون مدرک بین المللی منابع انسانی PHRIروزهای زوج شروع دوره ۱۳/۰۶/۱۴۰۰ – ۳۱/۰۶/۱۴۰۰آنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۳۶مهندس وحید میثاقی۲.۴۹۵.۰۰۰
۱۲طرح طبقه بندی مشاغل۵،۷،۹ تیرآنلاین۱۶:۰۰-۱۳:۰۰۹خانم جدیدی۸۰۰.۰۰۰
۱۳رفتار سازمانیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین۱۶مهندس وحید میثاقی
۱۴کوچینگآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰دکتر مجید منوچهری
۱۵People analyticsآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰-دکتر مجید منوچهری
۱۶فرهنگ سازمانیبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰
۱۷آشنایی با قوانین تامین اجتماعی ویژه کارفرمایانآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۹دکتر محسن ریاضی۷۹۵.۰۰۰
۱۸آشنایی با قوانین کارآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۹آقای ابولفضل جاهد۷۹۵.۰۰۰
۱۹آموزش ارزیابی مشاغل هی گروپبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰
۲۰آموزش کارراهه شغلیبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰
۲۱دوره آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰
۲۲آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداریآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۹آقای ابولفضل جاهد۷۹۵.۰۰۰
۲۳مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانیبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰
۲۴مدیریت استراتژیک منابع انسانیآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰
۲۵مدیریت چرخه عمر کارکنانبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰
۲۶مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانیآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۱۶مهندس وحید میثاقی۹۵۰.۰۰۰
۲۷آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلبا هماهنگی در محل سازمانآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰
۲۸کارگاه آموزشی OKRآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰دکتر مجید منوچهری

ردیفنام دوره زمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه (تومان)
۱مهارت های ارتباطی موثر۲۷،۲۹،۳۱ تیرآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۹مهندس وحید میثاقی۹۵۰,۰۰۰
۲مهارت های تصمیم گیری و حل مساله۳۰ مرداد ۱ و ۳ شهریورآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۹مهندس وحید میثاقی۹۵۰.۰۰۰
۳مهارت ارتباطی و مدیریت تعارض۶، ۸ و ۱۰ شهریورآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۹دکتر مجید منوچهری۷۹۵.۰۰۰
۴هفت عادت مردمان موثر ۶، ۸ و ۱۰ شهریورآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۹مهندس وحید میثاقی۵۹۵.۰۰۰
۵هوش هیجانی۲۷ شهریورآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۳دکتر شیخ الاسلام۲۹۵.۰۰۰
۶مدیریت زمان و استرس۲۹ و۳۱ شهریورآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۶دکتر هدایتی فرد۴۹۵.۰۰۰
۷کار تیمی در سازمانبا هماهنگیدر محل سازمانحضوری/آنلاین
۸رفتار حرفه ایبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۹خلاقیت و نوآوریبا هماهنگی در محل سازمانحضوری۸دکتر سارا رئیسی۷۵۰.۰۰۰
۱۰مدیریت تعارضبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۱مهارت های گفتگوبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۲اصول انبارداری و مدیریت انبارداریآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۱۶مهندس علیرضا قوامی۹۵۰,۰۰۰
۱۳تفکر سیستمی ۲۶ و ۲۷ خردادآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۹دکتر جواد میثاقی۴۹۵.۰۰۰
۱۴آیین نگارش، مکاتبات اداری و گزارش نویسی۱۶ الی ۱۸ شهریورآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۹دکتر ابراهیم علن۸۰۰.۰۰۰
۱۵اصول و فنون مذاکره۲۰،۲۲،۲۴ شهریورآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۹دکتر سید جواد موسوی۹۵۰.۰۰۰
۱۶ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر و منشی گری حرفه ای۲۳ و ۲۴ شهریورآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۶دکتر ابراهیم علن۸۰۰.۰۰۰
۱۷کارآفرینیبا هماهنگی در محل سازمانحضوری/آنلاین
۱۸نظام آراستگی محیط بر اساس استاندارد ۵sآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۸مهندس علی رحیمی۶۰۰.۰۰۰
۱۹تکنیک های حمل و نقل در انبار و ارگونومیآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۱۶مهندس علیرضا قوامی۹۵۰,۰۰۰
۲۰سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانیآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۱۶مهندس علیرضا قوامی۹۵۰,۰۰۰

ردیفنام دوره زمان برگزارینحوه برگزاریساعت برگزاریمدت ساعتمدرسشهریه (تومان)
۱دوره آشنایی نظام مند(سیستماتیک) با قانون برگزاری مناقصات۱۶و ۱۷ تیرآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۶ دکتر جواد میثاقی۸۰۰.۰۰۰
۲مبانی حقوقی،فهرست بهاء، شرایط عمومی و خصوصی پیمانبا هماهنگی در محل سازمانحضوری۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴مهندس روزبه ابوعلی زاده
۳مدیریت دعاوی پروژه ها( مدیریت ادعا-Manaigment Claim)با هماهنگی در محل سازمانحضوری۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴مهندس روزبه ابوعلی زاده
۴مدیریت خرید و تدارکاتآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰۱۶مهندس علیرضا قوامی
۵دوره مدیریت فروش فروشگاهیآنلاین۲۰:۳۰-۱۷:۳۰.۱۶دکتر سید جواد موسوی
۶سمینار مهاجرت آگاهانه به آلمانآنلاین۸بهاره میرزا همدانی
۷دوره اصول تهیه و تنظیم قراردادهابا هماهنگی در محل سازمانحضوری۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴مهندس روزبه ابوعلی زاده

 

ملاحظات :

  • ثبت نام گروهی بیش از ۳ نفر از سازمان ها در یک دوره آموزشی شامل ده درصد تخفیف خواهد بود.
  • شهریه ثبت نام شامل بسته آموزشی، پذیرایی و گواهینامه حضور در دوره می‌باشد.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می باشد.
  • مرکز آموزش تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می باشد.
  • به تمام هزینه های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می گردد.