کارگاه آموزشی نیازسنجی و ارزیابی اثر بخشی آموزش، شهریور ۹۸