کارگاه آموزشی نیازسنجی و ارزیابی اثربخشی آموزشی، دی ۹۸