دوره آموزشی مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی, شهریور ۹۸