دوره آموزشی مدیریت دعاوی پروژه ها( مدیریت ادعا-Claim Management)،مهر ۹۸