دوره آموزشی روش های تصمیم گیری و حل مساله، تیر ماه ۹۸