دوره آموزشی اصول انبارداری و مدیریت انبار, مرداد ۹۸