دوره آموزشی اصول انبارداری و مدیریت انبار, شهریور ۹۸