دوره آموزشی آشنایی با قوانین کار با همکای شرکت پلی پرو پیلن جم، بهمن ۹۸