استقرار سیستم مديریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

توضیحات: 

روش مورد استفاده برای طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه بر پایه حوزه‌های استاندارد PMBOK:2012 می‌باشد.

این حوزه‌ها عبارتند از:

  • یکپارچگی
  • محدوده
  • زمان
  • هزینه
  • کیفیت
  • ریسک
  • ذینفعان
  • تدارکات
  • ارتباطات

همگی حوزه‌های فوق از نیازهای اصلی و مهم سازمان‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها محسوب می‌شوند.

در نتیجه پیاده‌سازی این سیستم، مدل قوی و یکپارچه‌ای برای برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت پروژه‌ها حاصل خواهد شد.

نکات: 
روش مورد استفاده برای طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK:2012 به صورت ترکیبی (آموزش و مشاوره تؤامان) می‌باشد.