کلیه مدیران (عالی ، میانی و عملیاتی)

کارتیمی

زمان برگزاری: 
۱۵ و ۱۶ شهریورماه