کسانی که تصور می کنند به اندازه کافی خلاق نیستند و نمی توانند ایده های جدیدی داشته باشند