کارکنانی که در سازمان خود به دنبال ارتقا و افزایش حقوق هستند و می خواهند و می خواهند ایده های جدیدی را به مدیرشان ارائه کنند