کارشناسان و مدیران ذی مدخل در شناسایی و برونسپاری تامین کالا و خدمات در بخش دولتی و عمومی