کارشناسان و عومل اجرایی سازمان

کارتیمی

زمان برگزاری: 
۱۵ و ۱۶ شهریورماه