مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه ها