مدیران و کارشناسان امور بازرگانی، تدارکات و بازاریابی سازمانها و شرکت ها