مدیران و معاونان طرح و برنامه

Prince 2 Foundation

زمان برگزاری: 
هر روز در شرکت پردیس مدیریت تدبیر در تهران