مدیران عملیاتی مانند مدیران مالی و تولید و بازرگانی و اداری و برنامه ریزی و...